Nasze dane


Bałtyckie Stowarzyszenie '"Aktywność"

NIP: 957 098 10 92
KRS: 0000289792
REGON: 220492688

ul. Wiewiórcza 37/2
80-126 Gdańsk

tel.: 503 168 638

Konto Bankowe:
Santander Bank Polska S.A
46 1090 1098 0000 0001 0781 3083

FB:
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.aktywnosc/

 

 

 

Wspierają nas

 

 

 

Stopka

© Bałtyckie Stowarzyszenie
"Aktywność" 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
MAG

Realizacja zadań

Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność” otrzymało postanowienie sądu i rejestr w Krajowym Rejestrze Sądu w dniu 02.10.2007r. Działalność Stowarzyszenia powstała na potrzeby społeczności lokalnej, osiedla Suchanino w Gdańsku, a w szczególności na udzielanie  wsparcia i  pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych i ich dzieciom. Działania statutowe stowarzyszenia nastawione są  na pracę związaną z  aktualnymi potrzebami społeczności lokalnej osiedla Suchanino. Młodzież i dzieci w wieku podstawowym i gimnazjalnym pochodząca z różnych środowisk, zamieszkująca dzielnicę Suchanino, wykazuje duże trudności w nauce oraz stwarza   problemy wychowawcze w szkole i w rodzinie. Niski status materialny rodzin nie pozwala dzieciom na korzystanie z odpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania oraz na skorzystanie z pomocy w nauce. Wielu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum coraz częściej potrzebuje kontaktu z osobą „trzecią”, aby poradzić się lub prosić o pomoc, jeśli występuje problem w szkole czy w rodzinie. Dotyczy to też osób dorosłych, które potrzebują często skorzystać z pomocy, czy rady specjalisty, a nie wiedzą, gdzie mogą ją uzyskać.

Cele stowarzyszenia to:

1. Poprawa życia rodzin o szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób wychowujących dzieci.

2. Upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki.

3. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społeczno- kulturalnemu społeczności lokalnych, ochronę dóbr kultury i tradycji oraz zagospodarowanie lokalnego środowiska przestrzennego w celu zwiększenia rozwijania aktywności mieszkańców.

4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym wśród dzieci i młodzieży;  upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej  i sportu.

5. Zwiększenie  aktywności zawodowej młodzieży do samodzielnego poszukiwania pracy oraz umiejętności dokonywania wyboru zawodu z dostosowaniem do wymogów rynku pracy.

6. Podejmowanie i prowadzenie przedsięwzięć mających na celu rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży.

7. Podejmowanie przez młodzież i dorosłych inicjatyw wspierających integrację środowiska lokalnego.

W ramach  działań stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej podjęto :

1.Rozmowy z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w kwestii współpracy i pozyskania lokalu na działalność  edukacyjno- kulturalną dla  mieszkańców osiedla.

2.Rozmowy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego 1, w celu podjęcia współpracy i możliwości korzystania z pomieszczeń na realizację programów.

3.Pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów granty z Urzędu Miasta Gdańska, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych  instytucji.

4.Współpracę z Caritas Parafialnym przy kościele pw. św. M. M. Colbe na Suchaninie, wsparcie rzeczowe i finansowe naszych podopiecznych.

4. W ramach pozyskanych dotacji na realizację programów i otrzymanych środków finansowych prowadzone są następujące zajęcia: 
- zajęcia w  grupie socjoterapeutycznej dla kl VI szkoły podstawowej i kl. I i II gimnazjum,
- zajęcia terapii pedagogicznej oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
- zajęcia rekreacyjno – sportowe, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia artystyczne: 
  teatralne, plastyczne, taneczne, fotograficzne, kulinarne.
- zajęcia dla rodziców –konsultacje pedagogiczne ,grupa wsparcia, warsztaty dla rodziców nt. umiejętności wychowawczych.

Realizacja zajęć odbywała się od momentu powstania Stowarzyszenia w Szkole Podstawowej nr 42, przez 2 lata - zajęcia opiekuńczo wychowawcze prowadzone były w Sali Konferencyjnej siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino. Zajęcia odbywają  się  przez  cztery dni tygodnia po trzy godz. dziennie. Korzystające osoby otrzymują  na bieżąco pomoc w lekcjach i mają  możliwość rozwijać swoje zainteresowania. Biorą udział w zorganizowanych wyjściach na ściankę wspinaczkową, do Parku Wodnego, do kina, do U7 czy Parku Technologicznego. Uczestnicy wszystkich zajęć otrzymują podwieczorek.

Członkowie  stowarzyszenia są realizatorami niektórych programów, są to osoby pracujące i mieszkające w tym środowisku od wielu lat, znają problemy mieszkańców i ich potrzeby, są zaangażowane w pracę na potrzeby dzieci i ich rodzin.

Współpraca na bieżąco:
- ze szkolnymi pedagogami i dyrektorami SP nr 42 i Gim. nr 29,
- z Prezesem  Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”
- z MOPR,(oddziały)
- Caritasem Parafialnym,
- Kuratorami  sądowymi opiekującymi się rodzinami mieszkającymi w dzielnicy.

Dzieci chętnie korzystają  z zajęć, biorą  udział w konkursach organizowanych przez Spółdzielnię na tematy wakacji  oraz kartka do św. Mikołaja. Wspólnie zostały wykonane albumy z prac dziecięcych dla sponsorów nagród na konkursy z podziękowaniem.

Podopieczni  brali udział w festynie rodzinnym w maju 2013r, którego organizatorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa a Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność" wspomagało tą inicjatywę. Wykonali albumy i podarunki sponsorom i darczyńcom w podziękowaniu za wsparcie i pomoc w współorganizowaniu integracyjnej imprezy lokalnej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  każdego roku  uczestnicy zajęć przygotowują przedstawienie wigilijne prezentowane dla uczestników zajęć, zaproszonych gości i rodziców oraz wykonują kartki świąteczne z podziękowaniem dla współpracujących urzędów, Prezesa Spółdzielni, dyrektorów szkół. 

Przez  okres marzec - grudzień 2013r, stowarzyszenie otrzymało lokal na Suchaninie, który miał  być miejscem działalności lokalnej na osiedlu Suchanino w Gdańsku, skierowanym do dzieci, młodzieży i rodziców, w którym były realizowane zajęcia teatralne, opiekuńczo-wychowawcze, fotograficzne.  Pozostałe realizowane były w SP nr 42 na Suchaninie. Jednakże w grudniu 2013r lokal został wypowiedziany i przeznaczony do remontu na działalność komercyjną. Obecnie korzystamy z pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 42 i realizujemy programy skierowane do dzieci i dorosłych.